Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області (нова редакція)

Дата: 09.07.2021 15:34
Кількість переглядів: 672

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання

Михайло-Коцюбинської селищної ради

Чернігівського району Чернігівської області

від 09.07.2021

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду керівника

закладу загальної середньої освіти

Михайло-Коцюбинської селищної ради

Чернігівського району Чернігівської області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області відповідно до ст.25,26 Закону України «Про освіту», статей 37-39 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
 2. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області (далі – заклади ЗСО).
 3. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Положення.
 4. Конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі – конкурс) складається з таких етапів:
 1. Прийняття рішення про проведення конкурсу.
 2. Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
 3. Затвердження складу конкурсної комісії.
 4. Прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.
 5. Перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам.
 6. Допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі.
 7. Ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу.
 8. Проведення конкурсного відбору.
 9. Визначення переможця конкурсу.
 10. Оприлюднення результатів конкурсу.
 1. Рішення про проведення конкурсу приймає начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області (далі – відділ освіти):
 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області та на офіційному вебсайті закладу загальної середньої освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкуру та повинне містити:
 • найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.
 1. Для проведення конкурсу формується конкурсна комісія чисельністю 9 (дев’ять) осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:
 • засновника – Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області (три представники, з яких два депутати Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи), та один представник від відділу освіти);
 • Управління Державної служби якості освіти в Чернігівській області (два представники);
 • Посадова особа Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області або відповідної місцевої державної адміністрації (один представник);
 • Інститутів громадянського суспільства (три представники: одна особа від первинної організації профспілки працівників освіти і науки України; одна особи від громадських організацій; одна особа від професійних об’єднань педагогічних працівників або експерт, фахівець у сфері загальної середньої освіти).

Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу може брати участь один представник органів громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

 • визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 • відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

 • брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
 • заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

 1. Начальник відділу освіти, одночасно з виданням наказу щодо оголошення конкурсу, направляє листи голові Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області, Управлінню Державної служби якості освіти в Чернігівській області, голові профспілки працівників освіти Чернігівського району, головам громадських організацій щодо визначення представників для формування конкурсної комісії. Повідомляє керівника закладу загальної середньої освіти (особу, яка виконує його обов’язки) для визначення одного представника від громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти (за згодою) для участі в роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу.

Термін визначення представників та подання письмових пропозицій відділу освіти складає 5 (п’ять) робочих днів від дати отримання листа. До письмових пропозицій додаються документи, що підтверджують, що ці особи обрані для формування конкурсної комісії та стислі автобіографічні дані про них.

Наказом начальника відділу освіти призначається посадова особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс, приймати документи для участі в конкурсі, здійснювати функції секретаря конкурсної комісії (далі – уповноважена особа). Уповноважена особа не є членом конкурсної комісії.

 1. Визначені кандидатури представників подаються відділом освіти селищному голові для їх розгляду та підготовки розпорядження щодо затвердження персонального складу конкурсної комісії.
 2. Для участі в конкурсі подаються такі документи:
 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (додаток 1);
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1.  Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
 • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
 • оприлюднює на офіційному вебсайті Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

 • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • подали не всі документи, визначені Законом України «Про повну загальну середню освіту» для участі в конкурсі;
 • подали документи після завершення строку їх подання.
 1.  Відділ освіти зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
 2.  Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
 • перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. 
 1. Об’єктивність  проведення конкурсного відбору забезпечується рівними умовами (тривалість письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації, зміст та кількість питань, ситуаційних завдань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
 2. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному веб-сайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.
 3. Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться у формі компютерного (письмового) тестування. Питання для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти та варіанти правильних відповідей до них готує голова конкурсної комісії, відповідно до переліку питань, затверджених Міністерством освіти і науки України.
 4. Про дату та час, передбачений для тестування всіх кандидатів, їм повідомляється одним із доступних та обраних ними способів, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку, не пізніше ніж за один робочий день до проходження тестування.

18.В разі відсутності інтернет-звязку, за рішенням конкурсної комісії, яке оформлюється відповідним протоколом, проводиться письмове тестування. Перед вирішенням тестового завдання конкурсна комісія надає кандидатам бланки для заповнення персональних даних і вирішення тестового завдання за формою, визначеною додатком 2 цього Положення.

19. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

 У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсного відбору, про що складається відповідний акт, який підписується всіма членами конкурсної комісії.

20. Питання для кандидатів обираються з переліку тестових питань, відповідно до пункту 15 цього Положення. Одне тестове завдання включає 30 питань. Кожне питання передбачає три-чотири варіанти відповіді, одна або декілька з яких є правильними. Усі кандидати вирішують однакове тестове завдання, запропоноване конкурсною комісією. Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин. Бланк з письмовим виконаним тестовим завданням підписує кандидат та проставляє дату. Результати компютерного тестування доводяться до відома учасників одразу після надання завдань на перевірку. 

21. Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, присутніми членами конкурсної комісії здійснюється перевірка та визначаються результати тестування, які фіксуються у відомості про результати тестування за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення. Бланк з письмовими відповідями кандидата додається до відомості про результати тестування. Результати компютерного тестування доводяться до відома учасників одразу після надання завдань на перевірку. Результати компютерного тестування фіксуються у відомості про результати тестування за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення. Відомість з результатами тестування підписується всіма членами комісії.

22. За результатами тестування виставляються бали від 1 до 30 відповідно до кількості правильних відповідей. Кожне завдання оцінюється в один бал.

23. Проведення повторного тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних чи інших причин, що не залежать від членів конкурсної комісії та кандидатів.

У такому разі за рішенням конкурсної комісії призначається нова дата проведення тестування та/або час, про що повідомляються кандидати в порядку, передбаченому пунктом 16 цього Положення.

24. Кандидати, які за результатами тестування набрали менше 15 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування, та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсного відбору.

Результати тестування відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

25. Розв’язання ситуаційного завдання проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності і професійних знань кандидата встановленим вимогам, що пов’язані із завданнями та змістом роботи керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до посадової інструкції.

26. Ситуаційне завдання для кандидатів розробляється головою конкурсної комісії, відповідно до додатку 4 цього Положення.

Кожен кандидат письмово вирішує одне ситуаційне завдання, яке обирається шляхом випадкового вибору самими кандидатами. Усі кандидати вирішують однакове ситуаційне завдання, запропоноване конкурсною комісією.

27. Перед вирішенням ситуаційного завдання конкурсна комісія надає кандидатам бланки для заповнення  персональних даних та розв’язання  ситуаційного завдання за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

На вирішення ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 20 хвилин.

Після завершення розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його вирішення, перевіряється кандидатом, підписується власноруч, проставляється дата та подається конкурсній комісії для визначення результатів.

28. Під час розв’язання ситуаційного завдання кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

    У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсного відбору, про що складається відповідний акт, який підписується всіма членами конкурсної комісії.

29.Проведення повторного розв’язання ситуаційного завдання не допускається, крім випадків, коли даний етап був перерваний або не відбувся з технічних чи інших причин, що не залежать від членів конкурсної комісії та кандидатів.

У такому разі за рішенням конкурсної комісії призначається нова дата проведення розв’язання ситуаційного завдання та/або час, про що повідомляються кандидати в порядку, передбаченому пунктом 16 цього Положення.

30.Оцінювання ситуаційного завдання проводиться кожним членом конкурсної комісії індивідуально і оформлюється відповідним оціночним листом. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості за формою, наведеною в додатку 5 цього Положення Бали виставляються цілими числами.

Середнє арифметичне індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами. Загальна відомість результатів конкурсного випробування підписується всіма членами комісії.

31.Під час оцінювання професійних компетентностей зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей (максимальна кількість – 25 балів):

 • нормативно-правова (5 балів): здатність реалізовувати освітню політику закладу відповідно до вимог і стандартів державної політики у сфері освіти;
 • управлінська (5 балів): здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в закладі загальної середньої освіти;
 • психологічна (5 балів): здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності;
 • лідерська (5 балів): здатність впливати на людей та формувати команду однодумців;
 • комунікативна (5 балів): здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі.

32. З інформацією про результати тестування, вирішення ситуаційного завдання та кількість отриманих балів, кандидати ознайомлюються під підпис в той же день.

33. Кандидати, які не з’явилися для вирішення ситуаційного завдання, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір і не допускаються до чергового етапу конкурсного відбору.

34. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі освіти.

35. Презентація проводиться з метою з’ясування бачення кандидата перспективних напрямків розвитку закладу загальної середньої освіти та можливих шляхів їх реалізації.

36. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти представляється державною мовою, в зручний для кандидатів спосіб.

37. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти проходить за наступним регламентом:

 • виступ кандидата – до 10 хвилин;
 • запитання та обговорення – до 10 хвилин.

38. Про необхідність забезпечення технічної підтримки презентаційних матеріалів кандидат повідомляє конкурсну комісію напередодні.

39. Під час оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти враховуються та виставляються такі бали (максимальна кількість – 25 балів):

 • Ефективність, доцільність й перспективність – 5 балів;
 • Менеджерські компетенції, інноваційна діяльність, оригінальність створеного освітнього середовища -5 балів;
 • Відповідність основним вимогам до освітнього середовища-5 балів;
 • Цілісність та логічність викладення інформації-5 балів;
 • Обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей під час співбесіди-5 балів.

40.Оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти проводиться кожним членом конкурсної комісії індивідуально і оформлюється відповідним оціночним листом. Оцінки виставляються цілими числами. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості за формою, наведеною в додатку 6 цього Положення.

   Середнє арифметичне індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами. Загальна відомість результатів конкурсного випробування підписується всіма членами комісії.

41.Проведення повторної презентації не допускається, крім випадків, коли демонстрація презентації була перервана або не відбулася з технічних чи інших причин, що не залежать від членів конкурсної комісії та кандидатів.

    У такому разі за рішенням конкурсної комісії призначається нова дата проведення презентації та/або час, про що повідомляються кандидати в порядку, передбаченому пунктом 16 цього Положення.

42. Оцінювання презентації та наданих відповідей кандидатами на запитання проводиться кожним членом комісії індивідуально шляхом таємного виставлення балів в окремі оціночні листи. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості за формою, наведеною в додатку 6 цього Положення. Загальна відомість підписується всіма членами конкурсної комісії.

    Про результати проведеної презентації та кількість отриманих балів конкурсна комісія повідомляє кандидатів не пізніше наступного робочого дня після проведення відповідного етапу конкурсного відбору під підпис.

   Кандидати, які не з’явилися для проведення презентації, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.

43. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів за кожний етап конкурсного відбору, виставлених у зведеній відомості балів за формою, наведеною у додатку 7 цього Положення. Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

    Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

    Результати визначення загального рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

44. У разі коли два і більше кандидатів мають однаковий рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування на засіданні конкурсної комісії після обговорення кожного кандидата.

45. Кандидат може ознайомитися зі своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до голови конкурсної комісії, яка (який) надає кандидатові витяг із зведеної відомості балів.

46. Матеріали та інші документи конкурсного відбору зберігаються в уповноваженої особи відділу освіти.

47. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області.

    За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

    Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

    Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

48. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

Якщо претендент набрав в загальній сумі менше 40 балів (від загальної кількості 80 балів), тоді вважається, що кандидат не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

49. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу начальник відділу освіти Михайло-Коцюбинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

    Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 1. Строковий трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

   З особою, яка призначається на посаду керівника закладу освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення

 

 

Конкурсній комісії __________________________                                                                   (найменування)

____________________________________________________________

____________________________________________________________,

       (прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою: ______________________

__________________________________________________,

__________________________________________________,

(номер контактного телефону)

 

e-mail ________________________@ __________________

(заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади


______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ (назва посади та назва комунального закладу загальної середньої освіти)

_______________________________________________________________________________________

Підтверджую достовірність інформації у доданих мною до заяви документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером ___________________________;

? _______________________________________________________.

                                   (зазначити інший доступний спосіб)

 

 

___ __________ 20___ р.                                                    ___________________

(підпис)

 

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я, _____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Народився(лась)  ____ _____________ 19__ року, документ, що посвідчує особу, паспорт  серія _____ № _____________, виданий ______________________________________________

__________________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) даю згоду на:

 • обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських  проєктах;
 • використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
 • поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
 • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

 

     Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

«____» ______________20__ рік           ________________         Ім’я та прізвище                      

                                                                        (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення

 

 

БЛАНК

для вирішення тестового завдання (розв’язання ситуаційного завдання)

кандидата на посаду керівника

_________________________________________________

(назва закладу загальної середньої освіти)

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Найменування посади, на яку претендує кандидат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____  ___________  20___ року                        _______________

      (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення

ПРОТОКОЛ
оцінювання результатів компютерного (письмового) тестування кандидатів на посаду керівника

_________________________________________________

(назва закладу загальної середньої освіти)

 

від __________________________ 20____ року

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Кількість правильних відповідей

Бал

 

 

 

 

 

 

Додаток: бланки для заповнення кандидатом персональних даних і вирішення письмового тестового завдання на ___ арк.

 

 

Голова комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

Заступник голови комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

Члени комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4          

до Положення

 

     

 

 

ЗРАЗОК

ситуаційного завдання

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

 

_________ __________________

     (підпис)     (ім’я, прізвище)

 

«___»____________20__року

 

 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ

 

 

До Вас, як до директора закладу загальної середньої  освіти, звернувся місцевий підприємець з пропозицією надати готівкові  кошти на встановлення металопластикових вікон у закладі освіти, який Ви очолюєте.

Підготуйте алгоритм дій директора закладу, який, на Вашу думку, буде законним для вирішення цієї ситуації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Положення

 

ОЦІНОЧНИЙ   ЛИСТ

розв’язання ситуаційного завдання кандидатів на заміщення вакантної посади керівника _________________________________________________________

(назва закладу освіти)

від __________________________ 20____ року

 

 

з/п

ПІБ претендента

Критерії оцінювання (компетентності)

Разом балів

Нормативно-правова

Управлінська

Психологічна

Лідерська

Комунікативна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член конкурсної комісії ____________________          ___________                              

                                                 (підпис)                                      (ПІБ члена конкурсної комісії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ
про результати розв’язання ситуаційного завдання кандидатів на заміщення вакантної посади керівника

__________________________________________________________

(назва закладу освіти)

від __________________________ 20____ року

 

№ з/п

ПІБ претендента

ПІБ члена комісії

разом

Середній бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

Заступник голови комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

Члени комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6          

до Положення

 

 

ОЦІНОЧНИЙ   ЛИСТ

конкурсного випробування

 «Публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти» кандидатів на заміщення вакантної посади керівника ________________________________

 

ПІБ претендента ________________________

№ з/п

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів

Кількість балів конкурсанта

1

Ефективність, доцільність й перспективність

5

 

2

Менеджерські компетенції, інноваційна діяльність, оригінальність створеного освітнього середовища

5

 

3

Відповідність основним вимогам до освітнього середовища

5

 

4

Цілісність та логічність викладення інформації

5

 

5

Обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей під час співбесіди

5

 

УСЬОГО

25

 

 

 

Член конкурсної комісії ____________________          ___________                              

                                     (підпис)                                      ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ

конкурсного випробування

 «Публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти» кандидатів на заміщення вакантної посади керівника ________________________________

 

 

 

№ з/п

ПІБ претендента

ПІБ члена комісії

разом

Середній бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

Заступник голови комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

Члени комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_________________________________
(П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7          

до Положення

 

 

                                     

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ

результатів конкурсу на заміщення вакантної посади керівника

__________________________________________________________

(назва закладу освіти)

 

від __________________________ 20____ року

 

з/п

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

Кількість балів, набраних кандидатом за:

 

Рейтинг

тестування

ситуаційне завдання

презентація

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

Заступник голови комісії

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

Члени комісії

 

____________
(підпис)

 

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

________________________________
(П.І.Б.)

 

____________
(підпис)

_____________

_________________________________
(П.І.Б.)

_______________________________________

                                                                   (підпис)                                                                    (П.І.Б.)

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь