Михайло-Коцюбинська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Звіт директора Андріївської ЗОШ І-ІІІ ст. перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю за 2019-2020 н.р.

Дата: 02.07.2020 10:26
Кількість переглядів: 2871

Шановні колеги, батьки, учні, представники громадськості!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

В своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому що з 1 вересня  2018 року ми почали працювати в Новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити таку нову школу, в якій учні почуватимуть себе комфортно, у якій прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

, Сьогодні школа покликана виконувати важливу соціальну місію – підготувати компетентного випускника, який буде затребуваний в умовах сьогодення,  сформувати в учнів навички поведінки в соціумі, виховати у них почуття патріотизму, любові до України, своєї малої батьківщини. А ми, вчителі, докладаємо великих зусиль для досягнення поставленої мети, забезпечуємо не лише організацію навчання школярів, але й виховуємо у них навички культурної поведінки, спілкування у суспільстві, несемо вогник знань до кожної дитини, залучаємо своїх вихованців до активної творчої і пізнавальної діяльності.

Відразу хочу відзначити, що робота директора і колективу нероздільні і в  чомусь директор направляє  колектив, а  ще  частіше   саме  колектив змушує   директора   робити    ті чи  інші  дії.  Тому,  доповідаючи  про  свою роботу, я весь  час   буду    опиратися на  роботу  колективу, а якщо  якісь  питання  будуть не висвітлені,  прошу мене  відкоригувати  у  своїх  виступах. 

Педагогічний колектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу щодо виконання завдань, визначених основними нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність.

Працівники школи - це команда, яка злагоджено працює для досягнення успіху. Керівник педагогічної команди школи – директор забезпечує консолідацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2019/2020 н.р.:

 • Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;
 • Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків та учнів;
 • Забезпечення функціонування та розвитку школи , підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей учнів,  утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

На сьогодні  визначені  пріоритетні напрями і завдання  відповідно до вимог сучасності :

1. Створення  оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учня, його талантів, творчих та фізичних здібностей.

2. Підвищення освітнього рівня учнів, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

3. Забезпечення  активного  втілення в освітній  процес новітніх освітніх технологій навчання, передового педагогічного досвіду, інформаційно-цифрових технологій.

4. Забезпечення  умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

5. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

6. Удосконалення системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

7. Продовження роботи щодо соціального захисту ітей, які потрапили у складні життєві обставини, дітей, позбавлених батьківського піклування та інших категорій учнів, які потребують підтримки з боку держави.

 

Управління закладом освіти

        

У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі  освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

         Управління школою здійснюється згідно освітньої програми та річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У  навчальному  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  управління освіти і науки ЧОДА, сайтами ЧОІППО  ім..К.Д.Ушинського тощо, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. У березні 2020 року у зв´язку з початком карантину та організації дистанційного навчання з метою налагодження комунікацій з учителями, учнями та батьками створено  групи у соціальній мережі Facebook «Андріївська ЗОШ», «Андріївська ЗОШ: батьки і діти», через які здійснювалося інформування відповідних категорій користувачів з питань організації освітнього процесу в умовах карантину.

    Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.    

  У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідної  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Укомплектованість  закладу   педагогічними  кадрами  протягом  навчального  року  слід  відмітити, як  добру. Колектив нашої школи складається з 16 педагогічних працівників, які  мають  відповідну   педагогічну  освіту. 

Забезпеченість  школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

         Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

 • наступність у роботі вчителя;
 • його педагогічний досвід і кваліфікація;
 • характер взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

  Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Мережа класів у школі

Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням.

 На початок навчального року у школі навчалося 56 учнів 1-11 класів. У школі функціонує сім повних класів (у поточному навчальному році не було 9 класу) учні 4, 7 та 11 класів здобували освіту за індивідуальною формою (педагогічний патронаж 4-9 кл., 11 кл. – за рішенням засновника). Всі учні шкільного віку охоплені навчанням, всі випускники 9 класу 2019 року продовжують навчання в 10 класі нашої школи. У наступному навчальному році у 1 класі, який продовжуватиме навчання за стандартами НУШ, навчатиметься 6 учнів. У нас налагоджена тісна співпраця із закладом дошкільної освіти „Янголятко“  Ми уже прийматимемо дев´ятий випуск вихованців  і принагідно хочу сказати, що діти приходять до школи більш організованими, привченими до колективу, мають найпростіші навички навчальної діяльності.

    У школі створені оптимальні умови для  навчання. Працюють предметні кабінети, кабінет інформатики, їдальня, спортивний зал, які використовуються на повну потужність. Навчальні плани на 2019-2020 н.р. складені з максимальним урахуванням потреб учнів. Години варіативної складової переважно використовувалися для підсилення вивчення математики, української мови.

Переважна більшість учителів використовує сучасні інформаційні технології при організації освітнього процесу. Комп’ютерний клас працює з повним завантаженням. Проте він морально застарілий і потребує оновлення.

Що стосується безпосередньо  освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу не в повному обсязі. У школі функціонує  1  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання в першому класі, всі комп’ютери підключено до мережі Інтернет.

         Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення навчальних занять з ІКТ. 

         При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

         Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

 

Атестація педпрацівників

 

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949

Усі педпрацівники, що атестувалися,  ознайомлені з нормативними документами щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які будуть вивчатися членами атестаційної комісії. У закладі освіти було поновлено стенд з питань атестації. Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

У 2020 р. атестувалися такі вчителі :

 

  1. Перелука Лариса Іванівна, вчитель математики, підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєного педагогічного звання «старший учитель».
  2. Криворученко Ігор Олегович, вчитель фізики та інформатики, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

У період атестації вчителями на високому науково-методичному рівні були проведені відкриті уроки та виховні заходи.

 

Підвищення кваліфікації

 

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до Закону «Про освіту», наша школа наполегливо прагне досягти гуманістичного характеру освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку особистості учня. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну індивідуальність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим завданням. Освіта набуває особистісно орієнтованого компетентнісного характеру. Її завдання – виховати творчу людину, яка надалі сама продовжить процес виховання шляхом самовиховання та самовдосконалення.

Важливо, щоб школа не примушувала учнів пристосовуватися до своїх планів і новацій, бажань і можливостей учителів, а, навпаки. Форми і способи організації освітньої діяльності відповідали рівню розвитку підготовки учнів, їхнім здібностям, інтересам. Саме над цим і працює наш педколектив, члени якого постійно підвищують свій професійний рівень на курсах кваліфікації.

Протягом 2019-2020 навчального року особлива увага адміністрації школи приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку,  у роботі семінарів різних рівнів, атестацію педагогічних працівників.

Так, у цьому навчальному році курсову перепідготовку пройшли 5 учителів. Всі вчителі початкових класів пройшли онлайн-курси на освітній платформі EDERA, про що мають відповідні сертифікати.

     

Методична робота

 

Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про роботу загальноосвітніх навчальних закладів.

Її зміст спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й упровадження в шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці шляхом проведення наступних заходів:

 • Засідання педагогічної ради
 • Проведення проблемних семінарів
 • Організація та проведення предметних тижнів
 • Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів
 • Участь у конкурсах фахової майстерності
 • Організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогів
 • Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
 • Залучення вчителів до участі у проєктах професійного розвитку

 

      Безлюдна Т.А. (вчитель історії), Белоколоша Н.А. (вчитель хімї та біології) брали участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» .

             Протягом навчального року проводилися декади педагогічної майстерності:

 • 11-15 листопада  2019 року
 • 17-21 лютого 2020 року

На базі школи були проведені семінари-практикуми:

 • методичне перехрестя для заступників директорів з навчально-виховної роботи та педагогів-організаторів «Як зробити виховну роботу в школі ефективною» (05.12.2019 р.);
 • методичний міст для вчителів природничо-математичного циклу ЗЗСО Михайло-Коцюбинської ОТГ «Забезпечення мобільності вчителя шляхом формування фахових компетенцій» (19.02.2020 р.)

Вчителі 1 та 2 класів Клита Н.М., Вовк О.О. брали активну участь в роботі творчої групи вчителів перших класів ЗЗСО громади «Первоцвіт».

Протягом березня-травня 2020 року вчителі опановували технології дистанційного навчання, втілювали їх в освітній процес. В умовах дистанційної роботи педагогічні працівники проходили онлайн-навчання на різних освітніх платформах.

 

Аналіз виховної роботи за 2019-2020 н.р.

 

Основною метою у вихованні учнів покладено формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

         Протягом року виховна робота школи проводилася за  напрямками:

 • виховання патріотизму;
 • громадянське виховання;
 • превентивне виховання;
 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Діяльність методоб’єднання класних керівників 1-11 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей справжнього патріота своєї країни, зміцненню фізичного та духовного здоров’я підростаючого покоління та майбутніх захисників Батьківщини, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами виховної роботи,  змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів.

Актуальним залишається питання щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді. Згідно з напрямком „Здоров’я” в школі проходять різноманітні змагання, спортивні свята. Традиційно у вересні до Дня фізкультурника проводиться Олімпійський урок, День здоров’я, години спілкування «Подорож до країни Здоров’я», уроки здоров’я тощо. У школі працюють  спортивні секції; наші учні протягом звітного періоду взяли участь у районних змаганнях з п’яти видів спорту. Через уведення карантинних заходів районна Спартакіада школярів не завершилася, її підсумки є неповними.

Учні, вчителі та працівники школи є активними учасниками художньої самодіяльності села, організовують святкові концерти для односельців.

Результати  роботи психологічної служби

 

У роботі з педагогами і батьками визначено причини труднощів у навчально-виховному процесі адаптації класів та зокрема учнів групи ризику та намічені подальші види роботи по їх усуненню. До профілактичної роботи з учнями групи ризику ввійшов: контроль за відвідуванням навчальних занять, контроль за поведінкою під час уроків та на перервах,  також  складені листи –попередження.

    До роботи також ввійшла просвіта,  а також виконано значний обсяг роботи з  профілактики шкідливих звичок, ознайомлено  учнів із забороною вживання нецензурної лексики під час навчання, із забороною куріння в школі.

       Постійно  надаються рекомендації, щодо роботи з дітьми, які мають труднощі у навчанні, проблеми у поведінці, рекомендації учням для підвищення самооцінки.

          Значно збільшився обсяг роботи  за запитом, що говорить  про невпинне зростання  авторитету психологічної служби , але окрім того чітко відокремлено коло питань з якими потрібно працювати у наступному році. 

Практичний психолог  Клімова А.В. працювала над підготовкою до проведення тренінгів, інтерактивних занять з учнями.

Підвищення фахового рівня відбулося за таким алгоритмом:

по-перше, відвідування  семінарів,

по-друге, робота з документами: опрацювання законів, наказів, постанов України, нормативно-правових актів, 

по-третє,  робота у мережі  Інтернет;

Щороку обсяг роботи збільшується. Багато часу витрачається на ведення відповідної документації, попри це значно менше, ніж того хотілося б, було пропрацьовано з питаннями, що стосуються проблем підліткового періоду.  Окрім того, варто працювати  у напрямку роботи з батьками, адже  цей напрямок й досі залишається одним з найважливіших.

Враховувались  зауваження та побажання з боку представників колективу, в поточному році значно більше уваги планується приділяти зв’язку діяльності психологічної служби, а саме практичного психолога з дітьми з особливими потребами,  найбільше приділятиметься увага співпраця практичного психолога з класними керівниками, а також з батьками. В цілому , потрібно збільшувати роботу по всім видам роботи.  В наступному році це буде план на весь рік в основному це даються методики діагностики, які потрібно проводити обовязково, але на прохання дирекції школи і класних керівників проводиться та методика, яка   конкретно хвилює  і потрібна.

 

 

Відвідування школи учнями

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в школі, удосконалення постійного контролю за охопленням на¬вчанням і вихованням учнів в школі важливим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

 Протягом  2019-2020 навчального року на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках).

 Щоденно ведеться контроль за відвідуванням учнями школи: вчителями-предметниками на уроках, класними керівниками на сторінках Зведеного обліку відвідування в класних журналах (відповідно до Вказівок до ведення журналу) та журналі «Облік відвідування учнями школи»Адміністрацією школи вивчається питання відвідування, аналізується в наказах, на педрадах

Членами учнівського самоврядування та черговими вчителями проводилися рейди по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки, втікають з них. З учнями та їх батьками, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин, проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Класні керівники збирають матеріали, які засвідчують причину пропуску уроків: пояснювальні записки від батьків, довідки з медичних установ, місцевого ФАПу.

Питання відвідування учнями школи розглядалося на батьківських зборах, педагогічній раді та  раді профілактики.

Аналіз відвідування учнями занять  2019-2020 н.р. показав , що пропуски занять у старшій ланці значно вищі, ніж середній.

Аналіз причин відсутності учнів на навчальних заняттях свідчить про те, що  спостерігається збільшення  кількості відсутніх учнів за заявами батьків, ніж за медичними довідками. Аналіз відвідування учнями занять у 2019-2020 н.р. показав, що більша частина учнів  пропускали заняття по поважних причинах.

З метою якісного відвідування учнями школи потрібно:

- забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням.

- активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

- у   кожному    конкретному    випадку    відсутності    учнів    на уроках   невідкладно   з'ясовувати   причину,    встановлювати місце перебування  дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.          

- на класних батьківських зборах проаналізувати відвідування учнів та рекомендувати батькам систематично інформувати класних керівників про необхідну відсутність їх дитини на занятті.

 

Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – заступник директора з навчально-виховної роботиПерелука Л.І.

На початок 2019/2020 навчального року були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику та оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки.

У наказі по школі «Про розподіл функціональних обов´язків» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в  школі.

На 01.09.2019 р. всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом приступити до  роботи. Питання охорони праці обговорюються на засіданнях педрад  та на нарадах при директорі.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах в останій навчальний день чверті.

Станом на вересень кожного року всі учні школи проходять медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями, що підтверджується медичними довідками.

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиком  з піском тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. У квітні місяці на високому рівні, проводилась тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. Проведено первинні інструктажі  з охорони праці на робочому місці.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися  на нарадах при директорові.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання". Разом із тим ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

Інформатизація освітнього процесу

 

         Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2019/2020 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

•        упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій в освітній процес;

•        формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

•        удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

•        оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

•        використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

- інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в  освітній процес;

- підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти.

У школі використовується програма «КУРС: Школа», яка зареєстрована (Свідоцтво ВР № 01110 от 07.08.2009) та схвалена (№ 14/18-1597 від 23.04.2010) Міністерством освіти та науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наша школа приєдналася до єдиної бази даних загальноосвітніх навчальних закладів.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, заступник директора знавчально-виховної роботи, практичний психолог, педагог-організатор, переважна більшість учителів-предметників.  Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Ведеться база даних у програмному комплексі «Курс: Школа».

Що стосується безпосередньо освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу не в повному обсязі. У школі функціонує 1 комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання в актовій залі, два телевізори (2 клас, кабінет історії). Всі комп’ютери підключено до мережі Інтернет.

 

Робота щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази, фінансово-господарька діяльність

  На посаді директора школи я працюю з 2003 року. З того часу разом з колективом постійно працюємо над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією Михайло-Коцюбинської селищної ради. Вчасно  здійснювалися бухгалтерією проплата  за спожиті школою енергоносії.  

       Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.  Зовнішній вигляд школи поступово оновлюється, заплановано провести косметичні роботи усіх коридорів школи, покраска панелей, побілка стелі та стін. У 2020 році ми освоїли кошти в сумі 6000 грн. для поточного ремонту школи з бюджету М.-Коцюбинської селищної ради. Крім того за кошти державної субвенції  були проведені роботи щодо підключення в школі сучасного інтернету. Також була здійснена реконструкція внутрішніх санвузлів.

       Намагаюся налагодити співпрацю з приватними підприємцями щодо надання матеріальної підтримки нашому навчальному закладу. У минулому році ми отримали допомогу від благодійників:

 • деякі матеріали та кошти для проведення поточного ремонту були виділені такими приватними підприємцями: СТОВ „Андріївське“ (директор Сидоренко А.М.) виділені кошти у сумі 2000 грн. на придбання фарби;
 • новорічними подарунками всіх школярів забезпечило СТОВ „Еко Енерджі Україна“ (директор Бондар С.В.). У рамках соціального партнерства планується встановлення вуличних тренажерів на спортивному майданчику біля школи.
 • упродовж двох років приватне АФ «Андріївське» виділяє кошти для виготовлення жалюзі для кабінетів НУШ (2000 грн у 2018 р., 2080 грн. у 2019 р.). Цього року також за кошти агроформування будуть придбані жалюзі.
 • родина Махтюк придбала для школи сучасний телевізор, який підключений до мережі Інтернет.

Соціальний захист і зміцнення здоров'я учнів і педпрацівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Вчителі щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка. Порушень у проходженні медичних оглядів працівниками  школи не виявлялося, всі вони вчасно його проходять.

       Щорічно діти також проходять медичне обстеження. За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно до цих списків видається наказ по школі. З числа учнів формуються групи  на уроках фізичного виховання згідно рекомендацій лікаря.

У класних журналах вклеєний окремий «Листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей. Організація харчування учнів закладу регламентується  законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм  харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються   одноразовим харчуванням за бюджетні кошти. 

На початку навчального року кухарем  було складено і затверджено в ДПСН перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню.  Розроблена  картотека страв.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці  санітарних  вимог  щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами,  проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів. Контроль за роботою їдальні здійснюється адміністрацією школи. У шкільній їдальні наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Питання організації харчування періодично заслуховується на загальношкільних батьківських зборах, засіданнях ради школи, нарадах при директорові.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

       Шкільна їдальня знаходиться на балансі селищної ради. Всі продукти харчування завозяться централізовано. Харчуванням охоплено майже 100% учнів. Для здешевлення харчування батьки забезпечують їдальню овочами зі своїх підсобних господарств.  Вартість харчування для учнів 1-4 класів та дітей, сім’ї яких мають статус малозабезпечених складає 13 грн. Якість приготування їжі добра;

  Учні  перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів.

  Ретельно слідкується дотримання санітарного стану приміщень їдальні, різноманітність страв, дотримання циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало. На даний час харчоблок необхідними інвентарем забезпечений у повному обсязі. Стан харчоблоку задовільний. Роботу їдальні можна вважти задовільною.

              Оздоровлення учнів таборі з денним перебуванням у поточному році не здійснювалося у зв´язку з карантинними заходами.

Яв висновок, можу зазначити, що адміністрація працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності. Пріоритетним завданням у новому навчальному році є підняття рівня комп’ютерної грамотності кожного вчителя та ефективне використання комп’ютерної техніки в освітньому процесі.

Я  беру  на  себе  сміливість   стверджувати, що  в  школі  створені  умови  для  учнів, які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання.   Але рівень  знань  учнів  та бажання вчитися  останнім часом знизились, особливо це стосується учнів 7-11 класів.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям за творчість, за любов до своєї професії, батькам, спонсорам та благодійникам за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи.

 

      


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь